Spanning Tree Protocol چگونه است؟

0
580

سوئیچ های سیسکو با استفاده از پروتکلSTP، از به وجود آمدن loop در شبکه جلوگیری می کنند. اگر در یک LAN که دارای مسیر های redundant میباشد، پروتکل STP فعال نباشد، loopهای نامحدودی در شبکه به وجود می آید که این امر می تواند باعث down شدن شبکه شود. در حالی که اگر در همان LAN پروتکل STP فعال باشد، سوئیچ ها برخی از پورت ها را بلاک می کنند و اجازه عبور اطلاعات از آن پورت ها را نمی دهند تا در شبکه loop ایجاد نشود.

پروتکل STP برای بلاک کردن پورت ها به دو معیار توجه می کند. تمامی device های موجود در LAN باید بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. درواقع STP حداقل تعداد پورت ها را بلاک می کند تا LAN به چند بخش مستقل از هم که نمی توانند با هم ارتباط برقرار کنند، تقسیم نشود. Frame ها بعد از مدتی drop می شوند و به طور نامحدود در loop قرار نمی گیرند.

پروتکل STP شبکه ها را متعادل می کند بطوریکه frame ها به هر کدام از device ها می توانند ارسال شوند بدون اینکه مشکل loop به وجود آید. پروتکل STP با چک کردن هر پورت قبل از اینکه از طریق آن اطلاعات را ارسال کند، از به وجود آمدن loop در شبکه جلوگیری می کند. در این روند چک کردن اگر آن پورت در یک VLAN، در وضعیت forwarding STP باشد، از آن پورت داخل همان VLAN در حالت عادی استفاده می شود، اما اگر در وضعیت blocking STP باشد، در آن VLAN، ترافیک تمام کاربران بلاک می شود و ترافیکی از آن پورت عبور نخواهد کرد. پروتکل STP از وقوع سه مشکل رایج در LAN Ethernet ها جلوگیری می کند.

در نبود پروتکل STP، بعضی از frame های Ethernet برای مدت زیادی اگر device های LAN و لینک ها از کار نیافتند در یک loop داخل شبکه قرار می گیرند. سوئیچ های سیسکو به طور پیش فرض پروتکل STP را اجرا می کنند.