چگونگی فرآیند Backup (قسمت دوم)

0
216

incremental backup (بکاپ افزایشی)

بکاپ افزایشی معمولا از داده هایی پشتیبان می گیرد که از زمان آخرین بکاپ گرفته شده و تغییری روی آنها صورت گرفته باشد. گرفتن یک بکاپ کامل اولیه از پیش شرایط ایجاد بکاپ افزایشی است و بسته به سیاست های ذخیره سازی بکاپ، پس از یک دوره زمانی معین به یک full backup جدید برای تکرار این سیکل نیاز است.

برخی از این نوع بکاپ ها، بکاپ های file-based هستند به این معنا که از همه فایلهایی که نسبت به آخرین زمان بکاپ تغییر کرده باشند، بکاپ تهیه می شود. به دلیل ناکارآمدی در شیوه file-based، اکثر کمپانی ها به سمت بکاپ افزایشی blockbased رفته اند که در آن تنها از بلاک های تغییر یافته، بکاپ گرفته می شود. رایجترین روش برای انجام آن هنگامی است که از محصولات نرم افزاری بکاپ تهیه می شود.

بکاپ افزایشی از سرعت بالایی برخوردار است و در مقایسه با full backup، به فضای ذخیره سازی بسیار کمتری نیاز دارد. اما از آنجایی که در این شیوه به بازگردانی آخرین بکاپ کامل و علاوه بر آن کل زنجیره بکاپ های افزایشی نیاز است، فرآیند ریکاوری آن مدت زمان بیشتری به طول می انجامد. اگر یکی از بکاپ های افزایشی در این زنجیره بکاپ از دست برود یا صدمه ببیند، ریکاوری کامل آن غیر ممکن خواهد شد.

فواید بکاپ افزایشی:

  • از آنجایی که تنها از داده های افزوده شده بکاپ تهیه می شود، فرآیند بکاپ گیری سرعت بسیار بالایی دارد.
  • به فضای ذخیره سازی کمتری نیاز است.
  • هر کدام از این بکاپ های افزایشی یک نقطه بازیابی مجزا هستند.

معایب بکاپ افزایشی:

  • هنگامی که شما نیاز داشته باشید، هم بکاپ کامل و هم همه ی بکاپ های افزایشی متوالی را بازگردانید، سرعت بازگردانی کامل داده ها پایین است
  • بازگردانی موفق داده ها به عدم نقص در تمامی بکاپ های افزایشی موجود در زنجیره وابسته است.

Differential backup

Differential backup راهکاری بینincremental backup  و  Full backupاست. همچون بکاپ افزایشی، در اینجا نیز نقطه آغاز بکاپ گیری وجود یک بکاپ کامل اولیه است. سپس از همه داده ها که از زمان آخرین بکاپ کامل (full backup) تغییر کرده باشند، بکاپ گرفته می شود. در مقایسه با بکاپ های افزایشی، differential backup اکثر داده هایی که در بکاپ های اخیر تغییر کرده اند را ذخیره نمی کند، تنها داده هایی ذخیره می شوند که نسبت به بکاپ کامل اولیه تغییر کرده اند. بنابراین بکاپ کامل، نقطه مبنا برای بکاپ گیری متوالی است. در نتیجه بکاپ differential در مقایسه با بکاپ افزایشی، سرعت بازگردانی داده را افزایش می دهد چرا که تنها به دو قطعه بکاپ اولیه و آخرین بکاپ differential نیاز است. این نوع از بکاپ در زمان استفاده از درایوهای tape رواج بسیاری داشت، چرا که تعداد tape های مورد نیاز برای بازگردانی را کاهش می داد. بازگردانی (restore) نیاز به  آخرین بکاپ کامل در کنار آخرین differential backup و incremental backup دارد.

ویژگی ها

  • از لحاظ سرعت پشتیبان گیری، بکاپ differential به عنوان راهکاری است که در میان دو راهکار Full backup و incremental backup قرار می گیرد:
  • عملیات بکاپ گیری در آن کندتر ازincremental backup  اما سریعتر ازFull Backup  است.
  • عملیات بازگردانی آن، آهسته تر ازFull Backup  اما سریع تر از incremental backup است.
  • فضای ذخیره سازی لازم برای بکاپ differential، حداقل در یک دوره مشخص، کمتر از فضای لازم برایFull Backup  و بیشتر از فضای مورد نیاز برای incremental backup است.