تحلیل ارزش اقتصادی نوار LTO برای نگهداری بلندمدت داده (قسمت ششم)

0
222

چگونه می توان تغییرات تصویر مالی را هنگامی که  Cloudمعرفی میکند، بفهمیم!!

این گزارش به طور مفصل مقایسه مالی نگهداری داده‌های بلند مدت بر نوار و رسانه‌های دیسک را توضیح می دهد.

با این حال، بسیاری از سازمان‌ها شروع به در نظر گرفتن یکCloud  به عنوان یک منطقه بالقوه برای نگهداری داده های خود است. این مدل شامل انعطاف‌پذیری برای مقایسه قابلیت نگهداری نوار با یک دیسک ترکیبی در مدل نگهداریCloud  است.

برای جای دادن سناریوهای مختلف PMO، فرضیات باید برای درصدی از داده‌های ذخیره‌شده،دربیرون یک Cloud  عمومی که در مقابل فضای ذخیره مبتنی بر دیسک قرار دارد، در نظر گرفته شود. برای اهداف این مقاله، مدلESG   پیشرو است. دقت کنید که  20% از داده‌های حفظ ‌شده در یک Cloud عمومی ساکن می باشند. مدل ESG هزینه هر درخواست آپلود شده را  055. $ فرض می‌کند. که هر گیگابایت اطلاعات در Cloud یک دلار را به همراه می‌آورد، که می توان مبلغ 007$ در هر ماه را در نظر گرفت. علاوه بر بارگذاری داده‌ها در Cloud، هزینه‌های خروج از آن عبارتند از:

مدل ESG هزینه هر درخواست بازیابی اطلاعات را  055 $ فرض می‌کند و فرض بر آن می گیرد که هر گیگابایت اطلاعات بازیابی شده هزینه ی یک دلار به همراه دارد. با 8 بار شارژ کردن، در نهایت مدل ESG  فرض می‌کند که داده‌ها بارگذاری و بازیابی می‌شوند. تکه‌های بزرگی که به طور متوسط 4TB  را تشکیل می‌دهند، محور فرضیه مورد استفاده در جدول 1 است، به طوری که هزینه‌های کلی می‌تواند در میان تمامی سناریوهای نگهداری داده‌ها مقایسه شود. جدول 4 مقایسه TCO را طی ده سال نشان می‌دهد.

در واقع سازمان فرض را بر این می گیرد که نحوه نگهداری Cloud در یک مدل ترکیبی انبارCloud  برای نگهداری داده‌ها استفاده می‌ شود و هزینه ها کاهش می‌یابد اما هزینه های دیگر افزایش می‌یابند.

اول اینکه، سازمان نیاز به سخت‌افزار on برای میزبانی داده‌ها دارد که در میانCloud  ها ساکن است. در این سناریو، نتیجه نگهداری و بازیابی داده های درایوها کم‌تر و سیستم‌های کوچک‌تر و ارزان‌تر هستند.

در ESG میزان هزینه‌های سخت‌افزاری و رسانه‌ای به ترتیب با 27 درصد و 20 درصد کاهش می‌یابد. به طور مشابه سخت‌افزار کوچک‌تر و به نتایج زمان کمتری اختصاص‌داده می شود. همچنین به هزینه‌های نگهداری و مرکز داده ها  قدرت می دهد که از الزامات مدیریت کارکنان است. با این حال، این کاهش هزینه بدون قیمت نخواهد بود. هزینه‌های آپلود، حفظ، و بازیابی داده‌ها در زمان های مختلف باید در نظر گرفته شود. اضافه کردن داده‌ها به Cloud ، جزء پر هزینه ترین این معادله است. وقتی داده‌ها در محیط، بزرگ می شوند، مدل ESG تخمین می‌زند که آپلود در Cloud  از 50 سال به بعد 4TB رشد خواهد کرد. این رویداد در دهمین سال افق زمانی رخ می دهد که در مجموع این سازمان متحمل هزینه‌ای بالغ بر350 دلار صرف هزینه‌های خدماتی خواهد شد تا داده ها را بارگذاری کند.

در حالی که دریافت همه این داده‌ها درCloud  یک پیشنهاد نسبتاً ارزان است، اما در عین حال نتایج قابل‌ توجهی به دست می‌آید. دو جزء از این هزینه ها در طول زمان برای محاسبه نگهداری است که این مساله وجود دارد: هزینه واحد برای نگهداری داده‌ها که تعدادی داده‌ موجود در آن ساکن هستند. همانطور که قبلاً توضیح داده شد، هزینه ماهانه /گیگابایت داده‌ها در Cloud در ابتدای افق زمانی، 5دلار است. که نتیجه ی آن هزینه ای سالانه حدود 80 تا  84 دلار در سال است. مدل ESG فرض می‌کند که، بیشتر شبیه ظرفیت ذخیره‌سازی در محل، ظرفیت Cloud ها  به کاهش هزینه در طول زمان ادامه خواهد داد. در پایان ده سال هزینه هر TB در سال برای نگهداری در Cloud  برابر با 40 دلار در سال برآورد شده‌است. هنگام تبدیل به مقدار داده ما به این فرض برمی گردیم که 20%  از PB اولیه داده‌ها درCloud  جا داده خواهد شد.

از این رو PB در یک کلیپ30%  رشد می‌کند و داده‌های بیشتری به صورت منبع در Cloud مدلسازی می‌شوند. در پایان ده سال، ظرفیت Cloud، بیش از 2.1 میلیارد دلار برآورد شده‌است که منجر به هزینه سالانه می‌شود.

در مجموع، مدل ESG هزینه‌ها را برای حفظ داده‌ها در Cloud برآورد می‌کند که از K350 فراتر می رود. در نهایت، در این سناریوی پویا، داده‌ها به سادگی به Cloud فرستاده نمی‌شوند یعنی.% 10 ماهانه به سرعت بازیابی در این انبار داده اعمال می‌شود. برای مثال، در اولین سال این تجزیه و تحلیل، با حدود TB200 داده‌های موجود در این Cloud ، و 10 درصد از آن داده‌های بازیابی شده در هر ماه tbs 20 با قیمت تمام‌شده 55 دلار و 20 دلار به ازای هر ماه کاهش یافته است.

در طول 12 ماه اول، این سازمان می‌تواند هزینه‌های خروجی را در بیش از k 13 دلار پیش‌بینی کند. همان طور که اطلاعات ذخیره‌شده در Cloud به رشد خود ادامه می‌دهد، بنابراین هزینه‌های خروجی نیز افزایش می‌یابد. در دهمین سال افق زمانی، این هزینه‌ها بالغ بر142 میلیون دلار بر آورد شده‌است.

در این تجزیه و تحلیل، Cloud برای نگهداری داده‌ها به کاهش هزینه‌های کلی در مقایسه با یک دیسک کمک می‌کند. این سناریو با این حال، یک شکاف مالی عمیق بین هزینه‌های بالای یک دیسک یا Cloud را گویا است.